Application ID (फॉर्म न॰) Applied Post (पदासाठी अर्ज)
Fees (परीक्षा शुल्क)
Personal Details (वैयक्तीक माहीती) :-
Photo

Signature

उमेदवाराचे नाव
वडिलांचे नाव/पतीचे नाव
लिंग :- जन्म तारीख:-
विवाहित Email:-
 पत्ता(पिनकोड सह)
Village: Taluka :
Dist : Pin code: -
State : Mobile No :-
टंकलेखन(असल्यास)
अर्ज करावयाचा प्रवर्ग इंग्रजी ४० :
मराठी ३० :
 
 मी असे प्रमाणित करतो / करते की, आपले आस्थापनेवरील वरील पदाकरीता/ विभागासाठी (जाहिरातीनुसार) अचूक व परिपूर्ण माहिती भरून अर्ज करीत असून सदर पदासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अहर्ता मी धारण केली आहे. जाहिरात काळजीपूर्वक वाचली असून सदर जाहिरातीतिल अटी व शर्ती मला मान्य आहेत. या ऑनलाईन अर्जात मी संपूर्ण माहिती दिलेली असून सर्व माहिती संपूर्ण खरी, अचूक व योग्य आहे.मी असेही जाहिर करतो / करते की, कागदपत्रांच्या छाननीच्यावेळी / मुलाखतीच्यावेळी अर्जात उल्लेख केलेली सर्व मूळ प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतील याची माला जाणीव आहे. या अर्जात दिलेली सर्व माहिती मी ऑनलाईन अर्ज जमा (सबमीट) करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक तपासली असून ती अंतिम आहे व ती माझ्यावर बंधनकारक राहील याची माला जाणीव आहे.मी असेही प्रमाणित करतो / करते की, वर दिलेली माहिती खोटी अगर चुकीची आढळून आल्यास माझी नोकरी गमविण्यास व त्या अनुषंगाने होणार्यात कायदेशीर कारवाईस मी पात्र राहीन. त्याबाबत माझी कोणतीही हरकत राहणार नाही.
आपला विश्वासू